[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

اصلاح کامپوزیت ونییرهای ناقص

در بسياري موارد كامپوزيت ونيير هايي بدون اصول علمي و نازيبا و با كيفيت بسيار پايين انجام ميشود، كه اين ذهنيت را متبادر ميكند كه هميشه درمانهاي كامپوزيت نازيبا و داراي مشكلات خواهند بود. 
در حالي كه درمانهاي زيبايي اعم از كامپوزيت و لمينيت مانند تمام درمانهاي ديگر ، در صورتي كه بر مبناي اصول درست كار نشوند، دچار مشكلاتي اعم از عبور نكردن نخ دندان و ايجاد گير غذايي و بوي بد دهان خواهند شد. 
ولي در صورتي كه روند كار درمان به درستي انجام شود هيچ كدام از اين دست مسائل، ايجاد نخواهد. 
اگر بيمار به هر دليل ، قبلا درمان كامپوزيت يا لمينيت ناموفق انجام داده باشد ، به راحتي  با كامپوزيت ونيير هاي جديد قابل جايگزيني و اصلاح ميباشد.


تصاویر
تماس با دکتر واقفی گالری نمونه کارها