[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

دندان‌های عصب‌کشی‌شده و تغییررنگ‌داده

در بسياري از موارد بعد از عصب كشي دندانها ازداخل به علت توليد رنگدانه ها دچار تغيير رنگ هاي شديد و بيشتر در طيف خاكستري و قهوه اي ميشود. اينگونه تغيير رنگ ها در اكثر موارد فقط با انجام درمان هاي لمينيت قابل پوشش خواهد بود. 

و همچنين بعد از انجام پركردگي هاي قديمي ، احتمال ايجاد تغيير رنگ و يا عود پوسيدگي به علت عدم رعايت بهداست مخصوصا در نواحي بين دنداني وجود دارد. 
كه اين تغيير رنگ هاي ناشي از پوسيدگي ها و يا ترميم و عصب كشي هاي قديمي  نماي بسيار نامطلوبي به خط لبخند ميدهند 
براي درمان اين مسئله بهترين راه حل ، انجام لمينيت و گاهي كامپوزيت ونيير دندانها ميباشد.

Internal Bleaching
به طور کلی در درمانهای ریشه و عصب کشی احتمال ایجاد درجات مختلفی از تغییر رنگ در دندانها وجود دارد. که این تغییر رنگ نه لزوما به علت عصب کشی ناقص دندان، بلکه به این دلیل است که دندان از داخل ریشه رنگ دانههای تیره و کل نمای دندان تغییر رنگ میدهد.
علتهای متعددی باعث ایجاد نمای تیره خاکستری تا قهوهای دندانها میشود. اعم از ضربه خوردن به دندان و استفاده از داروها و یا پوسیدگیها و ترمیمهای عمیق و قدیمی و عصب کشی دندان و ...
درمان:
اولین و محافظه کارانهترین روش درمان دندانهایی که عصب کشی شده و تغییر رنگ دادهاند انجام استفاده از مواد سفید کننده داخلی (internal Bleaching) است. مواد سفید کننده داخلی در چند جلسه متوالی داخل کانال دندان قرار میگیرد تا رنگ دندان طی چند هفته با تعویضهای مکرر روشن شود. و حتی بهتر است در صورت امکان رنگ دندان مورد نظر از رنگ دندانهای مجاور روشنتر نیز بشود تا در صورت بازگشت به پایه رنگ دندانهای کنار برسد.
که در پاسخ ؟؟؟ میزان روشن شدن دندان به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست و دندان به دندان و فرد به فرد پاسخ متفاوتی میدهند. و همچنین احتمال عود این مطلب و بازگشت تیرگی دندان به علت آزادسازی مجدد و یا عدم پاسخگویی به درمان اولیه پوشش دادن رنگ دندان به وسیله لمینت و یا کامپوزیت است به این ترتیب که رنگ تیره دندان با این مواد پوشش داده شده و مشخص نخواهد بود که این درمانها یکی از سختترین درمانهای زیبایی هستند که در بسیاری موارد امکان تطبیق دقیق رنگ دندان تیرهتر با دندانهای کناری با هیچ روشی به طور کامل امکان پذیر نیست.

 


تصاویر
تماس با دکتر واقفی گالری نمونه کارها