[]

متخصص دندانپزشك – زيبایی


[] []

افزایش نمود و طول دندان‌ها

افزايش طول تاج دندانها
طول دندانها به چند و با چند روش مختلف قابل افزايش ميباشد
افزايش طول تاج از طريق دندان:

روي دندانهايي كه به علت شكستگي يا سايش طول تاج انها كم شده و كوتاه شدهاند كه در بعضي موارد با انجام درمانهاي كامپوزيت و ترجيحا لمينيت امكان افزايش طول دندانها وجود دارد
روي دندانهاي اصطلاحا اپن بايت كه دندانهاي بالا و پايين در حالت بسته شدن كامل فكها به هم نميرسند و در صورت شديد نبودن فاصله دو فك و آناتومي مناسب دندانها ، امكان بهبود اين مسئله با درمانهاي لمينيت و كامپوزيت وجود دارد، اما در صورت زياد بودن فاصله دو فك و يا شديد بودن سايش دندانها اجبارا بايد درمان اورتودنسي انجام گيرد. 

افزايش طول تاج ازطريق لثه:

در بعضي مواردي كه تاج دندانها كوتاه هستند و اصطلاحا دندانها ريز هستند، امكان بالا بردن لثه و ليفت لثه وجود دارد. در واقع در اين موارد قسمتي از تاج دندان در زير لثه پنهان ايت كه با كنار زدن لثه نمايان ميشود. از همين روش براي درمان لبخند لثه اي نيز استفاده ميشود. 
و تشخيص اين مسئله كه امكان ليفت لثه براي دندان وجود دارد با خير فقط به فقط با تشخيص پزشك معالج وجود دارد بدين معني كه هر لثه اي امكان و قابليت ليفت كردن را ندارد. 
پروسه ليفت لثه در روشهاي جديد به وسيله ليزر و بدون هيچ گونه درد و خون ريزي و در كمتر از نيم ساعت ویا با انجام جراحی انجام ميشود.

بعد از انجام ليفت لثه بهتر است بعد از سپری شدن مدت لازم جهت استراحت لثه ها  درمان كامپوزيت يا لمينيت انجام میشود.


تصاویر

بزرگ نمایی
کامپوزیت دو دندان شماره 2 فک بالا، همرنگ دندان در یک جلسه
بزرگ نمایی
کامپوزیت هشت دندان فک بالا و افزایش طول دندان‌ها و اصلاح ریز بودن دندان‌های شماره دو، رنگ صدفی الترا، در یک جلسه
بزرگ نمایی
کامپوزیت هشت دندان فک بالا، رنگ صدفی الترا، اصلاح ریز بودن دندان‌های شماره 2 و بلند کردن طول تاج دندان‌ها در یک جلسه
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان
افزایش طول دندان با انجام کامپوزیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
افزایش طول دندان با انجام لمینیت سرامیکی
بزرگ نمایی
افزایش نمود و طول دندان‌ها
افزایش نمود و طول دندان‌ها
بزرگ نمایی
افزایش نمود و طول دندان‌ها
افزایش نمود و طول دندان‌ها


تماس با دکتر واقفی گالری نمونه کارها